مکالمه زبان آلمانی
اعطای مدرک بین المللی از وزارت علوم وتحقیقات وفناوری
به صورت فشرده وترمیک
مشاوره تحصیلی ومهاجرت رایگان