سر فصل های آموزشی 

سیستم‌ مالی
تعاریف و اصول مقدماتی حسابداری
کدینگ و طبقه های مالی
ثبت زدن در دفتر روزنانه و انتقال به دفتر کل
تعریف مبانی و کدینگ در نرم افزار
نحوه انتقال و ثبت رویدادها به نرم افزار
تفاوت کد های فصیلی شناور و شاخه ای
گزارش گیری در نرم افزار مالی
 
 

نقد و بانک (خزانه)

تفاوت نرم‌افزار های فروشگاهی و شرکتی (صنعتی)
راه اندازی و تعریف مبانی نرم افزار خزانه (نقد و بانک)
ثبت رویدادهای مربوطه در قسمت خزانه
اموزش کاربردی و کاربری نرم افزار
مغایرت‌گیری بانکی
نحوه صدور چک های متفاوت
قانون چک
محاسبه وام و ثبت آن
راس گیری چک و فاکتور
کنترل های داخلی خزانه
 
 

حقوق و دستمزد

تعاریف حقوق و دستمزد
نحوه محاسبه حقوق
قانون کار
قانون بیمه و تامین اجتماعی
قانون مالیات ها در مورد حقوق و دستمزد
مبانی نرم افزار حقوق
ایجاد حکم و اطلاعات‌پرسنلی
نحوه وارد کردن کارکرد پرسنل
محسابه حقوق و مالیات و بیمه با نرم افزار
محسابه حقوق و عیدی و سنوات
سند حسابداری حقوق و دستمزد و عیدی و سنوات
نرم افزار‌مالیات حقوق
نرم‌افزار بیمه
بارگذاری لیست بیمه
بارگذاری لیست‌مالیات
 
 

پیمانکاری

ثبت های پیمانکاری
مالیات تکلیفی
قوانین بیمه‌
مفاصا حساب تامین‌اجتماعی
 
 

انبار و فروش

کنترل های داخلی انبار
کنترل های داخلی فروش
محسابه و تفاوت ها و ثبت های نگه داری موجودی کالا
مبانی سیستم‌ انبار
مبانی سیستم‌فروش
خرید و  فروش کالا و تحویل و ثبت در سیستم
اجرای کنترل های داخلی در سیستم انبار
نحوه گزارش ارزش افزوده و قوانین مربوط
نحوه گزارش خرید و فروش فصلی (صورت معاملات فصلی) و قوانین مربوط
 
نحوه تحویل گرفتن کار از نفر قبلی
نحوه راه اندازی نرم افزار و حسابداری از صفر
 
 

دارایی ثابت ( اموال )

نحوه استهلاک دارایی ها
مبانی سیستم اموال
اموزش و کاربری نرم‌افزار
ثبت های مالی
 
 

قانون مالیات های مستقیم

نحوه تقسیم بندی مودیان
تکالیف مودیان
مالیات حق تمبر
مالیات های اجاره
مالیات نقل و انتقال
معافیت های مالیاتی
هزینه های قابل قبول
جرایم مالیاتی و سایر ماده های کاربردی
نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی(عملکرد)
اموزش نرم افزار پایا ( مالی، خزانه ، حقوق و دستمزد ، انبار ، فروش ، دارایی ثابت ،) و  نرم‌ افزار محک
در صورت رضایت از کلاس ، آموزش فرمول های کاربردی اکسل
و ………..
 

توضیحات دوره حسابداری