دوره آموزشی برق شامل:
دوره برنامه نویسیplcبابرندزیمنس آلمان ودلتا
دوره طراحی برنامه نویسی سیستم مانیتورینگ صنعتی بابرند زیمنس آلمان ودلتا
دوره درایو اینورتر
برق صنعتی
برق ساختمانی
دوره تجهیزات ابزار دقیق
دوره اتوماسیون صنعتی

سرفصل رشته برق

دوره آموزشی

برق

فهرست مطالب