رزومه استاد :
فوق لیسانس حسابداری *دکتری مدیریت *متولدسال 1365
سابقه فعالیت در حوزه آموزش :15سال
مدیر مالی ومشاوره (مالی ومالیاتی وحسابرسی) 15شرکت در حال حاضر
جهت مشاوره تلفنی با استاد:
شماره تماس :09153235807استاد صدوقی