مدیر گروه رشته کامپیوتر

دکتری کامپیوتر – هوش مصنوعی