مکالمه زبان عربی
به لهجه عراقی وفصیح
اعطای مدرک بین المللی از وزارت علوم وتحقیقات کشور هولوگرام دار
اساتید مجرب ونیتیو
به صورت کاربردی در کوتاه مدت
روزه های زوج وفرد
صبح ها: از ساعت 10تا14
بعداز ظهر : از ساعت 16تا22
مشاوره حضوری وتلفنی
تعیین سطح رایگان